هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران و فناوری نانو


زمان برگزاری: ۱۴ تا ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: پروفیل اوی (فنلاند)، ۱۴ مترمربع / ترکیه، ۲۴۷ مترمربع