سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب


زمان برگزاری: ۲۴ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: ترکیه، ۱۲۵ متر مربع