غرفه سازی برای شرکت های فنلاندی | نمایشگاه صنعت معدن، ۹۵

FINLAND PAVILION | IRAN CONMIN 2016