غرفه سازی با سیستم مدولار ماکسیما برای کشور آلمان | نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی، تهران ۹۸ – ۲۰۱۹

غرفه سازی پیش ساخته مدولار

Modular System Solution


در سیستم غرفه سازی مدولار از مصالح مشخصی استفاده می شود که برای این نوع غرفه سازی طراحی شده اند. این سازه های نمایشگاهی، سبک و گسترش پذیر هستند و مدول ها با اتصالات تعریف شده به هم چفت می شوند. استفاده از مصالح گوناگون در سازه های مدولار محدود است و طبق استاندارهای سازه به آن الحاق می شوند.

این نوع سازه های نمایشگاهی مناسب سفارش دهندگانی است که معمولا در نمایشگاههای متعدد با هویت سازمانی مشخص شرکت می کنند و بودجه معینی را برای شرکت در نمایشگاهها در اختیار دارند.

دولت ها، سازمان های بین المللی، شرکت های بزرگ با نمایندگی های متعدد منطقه ای و بین المللی، شرکت ها و سازمان هایی که به طور هم زمان در چند نمایشگاه در نقاط گوناگون مشارکت می کنند و...، از جمله کسانی هستند که سیستم غرفه سازی پیش ساخته مدولار را برای حضور خود در نمایشگاهها انتخاب می کنند.

سیستم مدولار  Shell Scheme و سیستم مدولار Maxima-High Tech از انواع رایج این نوع غرفه سازی هستند.

TOP