غرفه سازی برای کاشی آبادیس | نمایشگاه کاشی – سرامیک، تهران ۹۸ – ۲۰۱۹