غرفه سازی برای شرکت پارس خزر | نمایشگاه لوازم خانگی، تهران ۹۸ – ۲۰۱۹