غرفه سازی در نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی | تهران ۹۸ – ۲۰۱۹