غرفه سازی در شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق، تهران ۹۶

The 16th Iran Intl. Electricity Exhibition – Iran Elec Show (IEE 2017)