غرفه سازی در نمایشگاه صنایع غذایی – ۱۳۹۴

IRAN AGROFOOD 2015


  • PPS Co., 30m2
  • Haj Kazemian Nuts (AHT), 60m2
  • DERAJEH Food Ind. Co., 128m2
  • Pegah, 293.45m2
  • Somayeh, 70m2
  • WEWALKA, 32m2
  • Nasim & Salmouk, 292.5m2