غرفه سازی برای شرکت صنایع شیر ایران | نمایشگاه دنیای غذا – مسکو ۲۰۱۵، ۱۳۹۴

WORLD FOOD FAIR 2015 – MOSCOW, RUSSIA


Iran Dairy Industries (PEGAH) and Mian Dairy Industries from Iran in “World Food Fair” – Moscow 2015

شرکت صنایع شیر ایران – پگاه و شرکت لبنیات میهن در نمایشگاه “دنیای غذا” مسکو، روسیه ۱۳۹۴