غرفه سازی برای شرکت دارویی فایزر | کنگره تومور شناسی و طب خون، ۹۵

Pfizer | Medical Oncology & Hematology Congress 2016