غرفه سازی برای شرکت جنرال الکتریک | کنگره قلب و عروق، فنآوری های نوین – ۹۵

GE Healthcare| Congress on Cardiovascular Updates 2016