غرفه سازی برای شرکت آکراس (اتریش) | نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی / تهران ۹۸

AKRAS | Iran Agrofood 2019

  • نام محصول : غرفه شرکت آکراس از کشور اتریش در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی
  • سال تولید : 2019 - 98
  • نوع خدمات : به مساحت 36 مترمربع
  • دسته بندی : ,