غرفه سازی برای شرکت درویش پایا | نمایشگاه بین المللی ایران سبز، تهران ۹۸ – ۲۰۱۹