غرفه سازی برای شرکت بَرسا | نمایشگاه صنعت نمایشگاهی، تهران ۹۸ – ۲۰۱۹