غرفه سازی برای کشور آلمان | نمایشگاه صنایع کشاورزی و مواد غذایی، تهران ۹۸ – ۲۰۱۹