استند فروشگاهی نمایش کاشی ؛ زمینی / رومیزی

  • استند زمینی و رو میزی نمایش کاشی در دو تیپ

استند تیپ یک: برای نمایش کاشی عرض ۶۰ تا ۸۰

استند تیپ دو: برای نمایش کاشی عرض ۶۰ تا ۱۰۰