غرفه جلیس | نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری 98

غرفه جلیس در نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

زمان برگزاری: ۴ تا ۷ دی ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: جلیس، ۲۴۰ مترمربع