پاویون ایران در نمایشگاه اکسپو مونترال ۱۹۶۷ Expo 67, pavillon de l’Iran, à l’île Sainte-Hélène. Montréal, Québec, Canada.

پاویون ایران - طرح از عبدالعزیز فرمانفرمایان

ایران در نمایشگاههای بین المللی