نمایشگاه کار ایران ۹۹ | IRAN JOBEX 2021

Map Unavailable

تاریخ / زمان
Date(s) - ۱۲/۱۰/۱۳۹۹ - ۱۶/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه

مکان

دسته بندی ها هیچ دسته بندی هاسومین نمایشگاه کار ایران

۱۳ تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹

 

The 3th  Exhibition of Employment

IRAN JOBEX 2021

۲ – ۵ January


مکان رویداد: نمایشگاه بین المللی تهران