کنگره آسم و آلرژی


زمان برگزاری: ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: تالار همایش بیمارستان امام خمینی (بیمارستان هزار تخت خوابی)
مشتریان: داروسازی دکتر عبیدی، ۱۴ مترمربع (ایران)