چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو ۲۰۱۷)


زمان برگزاری: ۱۳ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: اینداکتوترم (هند)، ۶۲ مترمربع