شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,

پاویون کره در نمایشگاه صنایع دفاعی ۲۰۱۹ – بغداد

نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی

زمان برگزاری: ۱۸  تا ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی بغداد – عراق

مشتریان: پاویون کره، ۱۳۵ مترمربع


شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,
Hanwha | IQDEX 2019 | Baghdad
شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,
KAI | IQDEX 2019 | Baghdad
شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,
S&T| IQDEX 2019 | Baghdad
شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,
U2SR| IQDEX 2019 | Baghdad
شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,
Woo Kyung Optics | IQDEX 2019 | Baghdad

غرفه سازی برای کشور کره | نمایشگاه دفاعی بغداد ۲۰۱۹