هشتمین نمایشگاه کار


زمان برگزاری: ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف – سالن استاد جباری
مشتریان: همراه اول، ۴۸ مترمربع