غرفه سازی برای شرکت درویش پایا در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات


IRAN HAVAC & R 2020


زمان برگزاری: ۳۰ مهر تا ۳ آبان ماه ۱۳۹۹

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اتهران

مشتریان: شرکت درویش پایا، ۴۲ مترمربع  (ایران)