نمایشگاه تراکنش ایران


زمان برگزاری: ۲ تا ۴ آبان ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: بوستان گفت و گو – تهران
مشتریان: بانک پارسیان، ۱۰۴ مترمربع