غرفه های ترکیبی، پیش ساخته و خودساز

  • این راهکار چشمگیر غرفه سازی، مناسب شرکت کنندگانی است که بصورت گروهی در مناسبت ها حضور می یابند (مانند پاویون های ملی و تخصصی) و به صورت مکرر و دوره ای در نمایشگاههای گوناگون شرکت می کنند.

  • این نوع غرفه ها به لحاظ کارکرد از یک ایده کلی تبعیت می کنند و به صورت یونیفرم ساخته می شوند که از ترکیب دو روش غرفه سازی خود ساز و پیش ساخته به دست می آید. این روش امکانات هر دو سیستم غرفه سازی را یکجا در اختیار مشتریان قرار می دهد.
TOP