غرفه صنایع لفاف زرین | نمایشگاه خشکبار و زعفران

غرفه صنایع لفاف زرین در نمایشگاه خشکبار و زعفران تهران ۹۸ | Iran Nuts 2019

ششمین نمایشگاه خشکبار، زعفران و گیاهان دارویی

زمان برگزاری: ۲۸ آبان تا ۱ آذر ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: صنایع لفاف زرین ، ۴۸ مترمربع