غرفه لفاف زرین | بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

غرفه لفاف زرین | بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

زمان برگزاری: ۸ تا ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: صنایع لفاف زرین، ۹۰ مترمربع