غرفه سازی در نمایشگاه قیر و آسفالت

غرفه سازی شرکت نفت جی در نمایشگاه قیر و آسفالت

یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت و عایق ها

زمان برگزاری: ۳ تا ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: نفت جی، ۱۱۶ مترمربع