02108_PPSCO_AgroFood2023_insta-01

غرفه سازی در سی امین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی


IRAN AGROFOOD 2023


زمان برگزاری: ۲۶ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: هنسن، ۱۱۹ مترمربع (دانمارک / ایران)


The 30th Intl’ AgroFood

۱۶ – ۱۹ June 2023

CHR HANSEN | 119 sqm