BRUCKNER | Iran Plast 2016, 88m2

غرفه سازی خودساز

Custom Made Solution


در غرفه سازی نمایشگاهی، اصطلاح خودساز، به غرفه هایی اطلاق می شود که در آنها محدودیت استفاده از مواد و مصالح وجود ندارد. به عبارتی یک غرفه خودساز دارای دیزاین اختصاصی است و ممکن است از چوب و نئوپان تا سیمان و بتن در ساخت و ساز آن به کار برود.

در این نوع غرفه سازی از انواع نورها، گرافیک ها، دکورها، و مبلمان، به دلخواه سفارش دهنده و بر مبنای سقف بودجه  استفاده می شود.

TOP