شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,

غرفه های برسا و راهکار تجارت در دومین نمایشگاه صنعت نمایشگاهی

دومین نمایشگاه و کنفرانس صنعت نمایشگاهی

زمان برگزاری: ۲  تا ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: برسا ساخت آرایه، ۶۰ مترمربع (ایران) / راهکار تجارت مدیریت کوشا، ۶۰ مترمربع (ایران)


شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,
غرفه برسا | نمایشگاه و کنفرانس صنعت نمایشگاهی ۲۰۱۹
شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,
غرفه برسا | نمایشگاه و کنفرانس صنعت نمایشگاهی ۲۰۱۹
شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,
غرفه برسا | نمایشگاه و کنفرانس صنعت نمایشگاهی ۲۰۱۹
شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,
غرفه شرکت راهکار تجارت | نمایشگاه و کنفرانس صنعت نمایشگاهی ۲۰۱۹
شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,طراحی و تولید استند نمایش محصول,
غرفه شرکت راهکار تجارت | نمایشگاه و کنفرانس صنعت نمایشگاهی ۲۰۱۹

غرفه سازی در نمایشگاه صنعت نمایشگاهی