غرفه ایلیا سِرو تِک | نمایشگاه سنگ های تزئینی - تهران

غرفه ایلیا سِرو تِک | نمایشگاه سنگ های تزئینی – تهران نود و هشت

یازدهمین نمایشکاه بین المللی سنگ های تزئینی و معدن

زمان برگزاری: ۱۸  تا ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: ایلیا سِروتِک، ۴۳ مترمربع


 

غرفه ایلیا سِرو تِک | نمایشگاه سنگ های تزئینی - تهران

غرفه ایلیا سِرو تِک | نمایشگاه سنگ های تزئینی – تهران