رویدادها

تاریخ / زمان رویداد
۱۰/۰۹/۱۳۹۹ - ۱۴/۰۹/۱۳۹۹
هر روزه
نمایشگاه لوازم خانگی ۹۹ | IRAN HOUSE APPS 2020
,
۱۸/۰۹/۱۳۹۹ - ۲۲/۰۹/۱۳۹۹
هر روزه
نمایشگاه رنگ و رزین ۹۹ | IPCC 2020
,
۱۸/۰۹/۱۳۹۹ - ۲۲/۰۹/۱۳۹۹
هر روزه
نمایشگاه رویکردهای صنعت خرده فروشی ۹۹ | IRAN RETAIL SHOW 2020
,
۱۸/۰۹/۱۳۹۹ - ۲۲/۰۹/۱۳۹۹
هر روزه
نمایشگاه متالورژی ۹۹ | IRAN METAFO 2020
,
۰۴/۱۰/۱۳۹۹ - ۰۸/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه
نمایشگاه ایران پلاست ۹۹ | IRAN PLAST 2020
,
۰۴/۱۰/۱۳۹۹ - ۰۸/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه
نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی ۹۹ | IRAN ADVERTISING & MARKETING 2020
,
۰۴/۱۰/۱۳۹۹ - ۰۸/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه
نمایشگاه حمل و نقل شهری ۹۹ | IRAN URBAN TRANS 2020
,
۰۴/۱۰/۱۳۹۹ - ۰۸/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه
نمایشگاه صنعت معدن ۹۹ | IRAN CONMIN 2020
,
۱۲/۱۰/۱۳۹۹ - ۱۶/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه
نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی ۹۹ | IRAN AGRO TECHNOLOGY 2021
,
۱۲/۱۰/۱۳۹۹ - ۱۶/۱۰/۱۳۹۹
هر روزه
نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی ۹۹ | IRAN TELECOM 2021
,
۱ ۲

Powered by Events Manager