اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی


زمان برگزاری: ۲ تا ۵ اسپندماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: بَرسا، ۹۶ متر مربع (ایران)